Certifierad översättningsbyrå

Så här säkerställer vi kvaliteten i din kommunikation

Traducts ambition är att erbjuda kundorienterade tjänster av högsta kvalitet. Vår personal och alla våra samarbetspartner är professionella översättare. Vi lyssnar på dina önskemål i förväg och din feedback i efterhand. För oss innebär kvalitet att du alltid får en fungerande kommunikationsprodukt som uppfyller sitt syfte.

partnership-img.jpg

Kvaliteten i vår verksamhet och våra översättningar säkerställs med ett kvalitetsledningssystem enligt den internationella standarden för översättningstjänster EN ISO 17100:2015. 
Ledningssystemet certifierades 29.9.2017 av Kiwa Inspecta.

1

Mottagande av uppdrag

Din offertförfrågan behandlas av en kontaktperson med lång erfarenhet av översättningstjänster. Kontaktpersonen väljer rätt översättare, granskare och tekniska resurser för din text. För att uppfylla dina önskemål på bästa möjliga sätt är det möjligt att vi ber dig om mer information.

Vanligen analyserar vi genast hela texten för att klargöra textens omfattning och vilken nytta vårt översättningsminne kan erbjuda. Vi kommer även överens om en leveranstid som tillgodoser dina behov.

2

Översättning

Enligt kraven i ISO 17100 har Traducts översättare antingen högskoleexamen inom översättning eller  annan lämplig högskoleexamen och minst två års erfarenhet som professionell översättare, eller minst fem års erfarenhet som professionell översättare.

Traduct använder sig endast av erfarna översättare som kan förmedla kundens budskap enligt uppdragsbeskrivningen. Språkliga och innehållsmässiga problem ska lösas på ett genomtänkt sätt och budskapet förmedlas med hänsyn till målgruppen och sammanhanget. Översättaren ska kunna hitta och använda sig av olika relevanta informationskällor. Översättaren ska kunna identifiera och hantera käll- och målkulturens specifika konventioner. Översättaren ska kunna använda sig av modern översättningsteknik.

Alla översättningar görs omsorgsfullt och enligt dina krav och anvisningar. Våra översättare och granskare beaktar bland annat följande faktorer:

  1. om ditt företag har särskilda skrivregler följer vi givetvis dem
  2. översättningen ska vara uttrycksfull,  fungera för sin målgrupp och återge källtextens exakta innehåll.
  3. facktermer ska överensstämma med standarder i din bransch, allmänna språknormer samt eventuellt bakgrundsmaterial som du skickat
  4. översättningen ska vara fri från fel och grammatiskt korrekt
  5. dokumentets layout slutförs enligt kundens anvisningar.

Vid oklarheter i texten kontaktar vi givetvis dig för att garantera ett bra resultat.

3

Granskning

Traduct förutsätter i enlighet med standarden samma kunskapsnivå av granskaren som av översättaren. Om översättaren inte har målspråket som modersmål måste den som granskar texten ha det.

Granskaren jämför översättningens innehåll med källtextens och kontrollerar att översättningen är fri från fel och lämplig för sitt ändamål. Efter granskningen går översättaren igenom kommentarerna och  gör eventuella ändringar samt slutför texten innan den skickas till kunden.

4

Feedback

Att beakta kundernas synpunkter är en viktig del av Traducts kvalitetsledningssystem. Vi tar gärna emot feedback på alla våra översättningar och gör eventuella ändringar utan extra kostnad, inklusive korrekturläsning av trycksaker. Vi tar mer än gärna emot feedback från slutanvändarna, till exempel personer som arbetar med marknadsföring, försäljning eller produktion, det vill säga de som behöver och använder översättningen. Alla korrigeringar införs i våra översättningsminnen och termbaser. Informationen som samlas innebär både ökad kostnadseffektivitet och kontinuerlig förbättring av kvaliteten.

5

Korrekturläsning

Korrekturläsning innebär att vi granskar och korrigerar tryckta eller digitala texter  innan de publiceras. Utgångsläget är att själva innehållet redan är klart och inte längre behöver ses över. Syftet är att rätta eventuella skrivfel, avstavningsfel, problem med layouten eller dylikt. Vid behov kan vi även ta hänsyn till visuella eller stilistiska aspekter, till exempel om rubriker ser bra ut eller borde vara större, om bildtexterna överensstämmer med bilderna i den aktuella språkversionen med mera.