Traduct Oy:s dataskyddsbeskrivning

1 Personuppgiftsansvarig

Traduct Oy
Västerlånggatan 21–23 D
20100 Åbo
FO-nummer 0613395-5
traduct@traduct.fi
www.traduct.fi 

2 Kontaktperson i frågor som gäller registret

Verkställande direktör Turkka Kulmala
Västerlånggatan 21–23 D
20100 Åbo
tfn. +358 (0) 40 9052259
turkka.kulmala@traduct.fi

3 Registrets namn

Traduct Oy:s kund- och intressentregister

4 Syfte med behandlingen av personuppgifter

Hantering och utveckling av kundrelationer och andra kontakter samt kommunikation och marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar.

5 Registrets innehåll

I registret sparas följande uppgifter:

  • företagets namn och kontaktinformation (besöks- och faktureringsadress, telefonnummer och webbplats) samt faktureringsuppgifter.
  • kontaktpersonens namn, kontaktinformation (adress, telefonnummer och e-post) samt titel eller roll i organisationen.

6 Regelbundna informationskällor

Uppgifterna har lämnats av företagen eller kontaktpersonerna som ingår i registret eller inhämtats från webbplatsen eller andra offentliga källor.

7 Regelbunden överlåtelse av information

Uppgifter lämnas inte regelbundet till utomstående.

8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

För att producera sina tjänster kan Traduct inom ramen för gällande lagstiftning lämna ut uppgifter till sina samarbetspartner, som även har en skyldighet att behandla uppgifterna enligt lagen. Om det är nödvändigt för att producera tjänsterna kan Traduct lämna ut kontaktinformation för en kunds kontaktperson till övriga än de som angetts som användare av registret, och vice versa. Uppgifterna i registret överförs inte utanför EU eller EES.

9 Principer för skydd av uppgifterna

Traduct behandlar personuppgifterna konfidentiellt. Endast de medarbetare som behöver behandla personuppgifter i sina arbetsuppgifter har tillgång till systemen som innehåller kundernas uppgifter. Varje användare har ett individuellt användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna förvaras i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsmetoder. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen och endast separat utsedda personer har tillgång till uppgifterna. 

10 Rätt till information

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter sparade i registret.

11 Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter och kräva rättelse och radering av uppgifterna. En begäran om detta ska lämnas personligen eller skriftligen till kontaktpersonen som anges i punkt 2.

12 Övriga rättigheter

Enligt 30 § i personuppgiftslagen har ”den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.” Ett sådant förbud kan meddelas när som helst till kontaktpersonen som anges i punkt 2.

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter, samt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.